top of page

National Convention Center - Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2008

Đơn vị thiết kế

gmp International GmbH - Inros Lackner (Đức) - Tư vấn thiết kế

Cung cấp đèn kiến trúc

Hình ảnh dự án

bottom of page