top of page

Mekong Capital Meeting Room

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

2020

- Tư vấn thiết kế.

- Cung cấp đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page