top of page

Testing & Commissioning

Với kinh nghiệm và trang thiết bị chuyên dùng, chúng tôi hổ trợ thiết kế chiếu sáng thực hiện công việc kiểm tra và cân chỉnh vận hành hệ thống sau khi lắp đặt để đảm bảo hệ thống chiếu sáng được hoạt động theo đúng yêu cầu của thiết kế


With ourr experience and specialized tools, Cara support lighting designers testing and commissioning works after installation. Making sure lighting system operated as per design request.

bottom of page