top of page

Lighting consultant

Nhằm cung cấp cho Khách hàng một giải pháp chiếu sáng toàn diện, với mô hình "Bệnh viện" của CARA, chúng tôi mời các nhà thiết kế chiếu sáng quốc tế chuyên nghiệp để thiết kế cho các dự án theo yêu cầu của Khách hàng.


We do not provide lighting design services. However, in order to supply a perfect solution to our customers with our "Hospital" concept, we invite professional lighting designers to join the project. The aim is to satisfy our customer's inquiry.

bottom of page